VI. DOSTAWA TOWARU

 

1. Zamówiony towar jest dostarczany na adres wskazany przez Kupującego, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy,  poinformuje o tym Kupującego. Sprzedający zwraca całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, jeżeli cena została uiszczona.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupuj – np. wskutek wskazania  błędnego  adresu dostawy. Jednakże  Sprzedawca umożliwi wówczas Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy albo   strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Kupujących dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU lub PayPal, Sprzedawca otrzymuje te dane od PayU lub PayPal, za zgodą Kupujących oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupujący mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

6. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookiem oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) zapamiętywanie stanu koszyka oraz sekcji ulubionych.

 

8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym u Kupującego do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików Cookiem lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

 

VIII. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupujący ma prawo złożyć Sprzedawcy reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu.

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, na adres e-mail Sklepu bartosz.j.maciejewski@wp.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego;

b) datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji;

c) przedmiot reklamacji

d) żądania Kupującego;

e) wszelkie  istotne okoliczności uzasadniające reklamację wraz w miarę możliwości z dowodami

 

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany na pocztę  elektroniczną, a w przypadku braku wskazania przez Kupującego  adresu poczty elektronicznej, pocztą  tradycyjną w terminie do 30 dni.

4. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

5. Odstąpienie ma taki skutek, że  Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Wzajemne świadczenia stron  ulegają  zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeżeli  zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu świadczenie nie podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.

7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

8. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Zawartość strony www chroniona jest prawami autorskimi Bartosza Maciejewskiego.

2. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie czy powielanie wszelkich materiałów, zarówno tekstowych jak i graficznych bez pisemnej Bartosza Maciejewskiego jest zabronione.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana każdorazowo wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmiany Regulaminu na stronie Sklepu, z wyłączeniem postanowień punktu 2.

2. Zmiana Regulaminu nie obejmuje zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a także nie obejmuje Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. W  sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a szczególnie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny na terenie Polski.

5. Strony w pierwszej kolejności będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.

Regulamin strony internetowej oraz sklepu internetowego

Bartosz Maciejewski Photography

 

I. DEFINICJE

 

1. Sprzedawca – Bartosz Maciejewski, z siedzibą w Warszawie, 01-492, ul. Sobczaka 18, prowadzący działalność gospodarczą, NIP 522 177 33 87

2. Sklep - strony internetowe i narzędzia informatyczne (serwis internetowy), zarządzane przez Sprzedawcę i pozwalające Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, www.bartoszmaciejewski.pl

3. Kupujący – Użytkownik, który używając Sklepu zawarł Umowę sprzedaży,

4.  Umowa sprzedaży – umowa zawarta w ramach Sklepu w oparciu o Regulamin,  pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego,

5.  Umowa – w tym Umowa sprzedaży,

6.  Regulamin – Regulamin Sklepu,

7.  Kupujący – korzystający z Internetu i ze Sklepu, kupujący lub zamierzający kupić towary pokazane przez Sprzedawcę via Sklep,

8.  Materiały – informacje na stronach Sklepu, tj. nazwy i opisy, a także zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów,

9.  Płatności obsługiwane są przez spółkę PayPro S.A. - z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin definiuje zasady korzystania przez Użytkowników (Kupujących), ze Sklepu zarządzanego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest przez cały czas na stronie internetowej Sklepu tak, aby umożliwiał Użytkownikom jego ściągnięcie, odtwarzanie i zapisywanie jego kontentu.

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Kupujący jako osoba fizyczna może korzystać ze Sklepu jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.  Jeśli Kupujący nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej wówczas może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, wg zasad z pkt 3.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Kupujący).

4. O ile prawo nie stanowi inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa w  IV punkcie 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane wskazywane  przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i jakichkolwiek praw  Stron czy osób trzecich.

5. Kupujący korzysta ze Sklepu przy użyciu Internetu (zarówno za pośrednictwem smartphona jak i komputera), przy użyciu przeglądarki internetowej.

6. Kupujący ma możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży nawet gdy nie będzie zarejestrowany.

7. Wykorzystywanie przez Kupującego nazwy Sprzedawcy jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca udzieli na to pisemnej zgody. 

8. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

a) właściwego wypełnienia formularza w formie internetowej  na stronie internetowej Sklepu, konieczne do tego jest jednak podanie odpowiednich danych;

b) zaakceptowanego Regulaminu.

 

9. Sprzedawca może żądać wskazania przez Kupującego jego danych i wezwać do przesłania określonych dokumentów lub uzupełnienia informacji, niezbędnych do  zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem i standardami sprzedaży.

 

IV. ZAMÓWIENIA W SKLEPIE ORAZ ZAWIERANIE UMOWY

 

1. Kupujący może zamawiać w Sklepie w każdym momencie, z wyłączeniem przerw technicznych.

2.  Kupujący umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar. Kupujący w ten sposób  gromadzi towar przed ich zakupem, przelicza wartość towarów zgromadzonych w koszyku oraz  kosztów dostawy. 

3. Po dokonaniu wyboru towarów, które Kupujący zamierza nabyć, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. W Formularzu Kupujący podaje:

 

a) dane osobowe, w tym jego adres;

b) dane do wystawienia faktury VAT;

c) adres dostawy;

d) rodzaj dokonania płatności za towar.

 

4. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje od Sprzedawcy e-mail, podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, odpowiedź o otrzymaniu zamówienia, zawierającą takie dane jak numer zamówienia i informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

5. Po zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła Kupującemu w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie  obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia także szczegóły zamówienia tj.  rodzaju, nazwy i liczby towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia i dostawy.

6. W przypadku płatności przelewem za towar nabyty w Sklepie przez Kupującego, Sprzedawca dostarczy  towar  o ile  cena i koszty dostawy w całości zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedawcy.

 

V. CENY

 

1.  Ceny w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa. Koszty dostawy towaru do Użytkownika zawarte są w cenie.

2. Wszystkie płatności za towary zakupione w Sklepie przez Kupującego dokonywane są w sposób wskazany przy składaniu zamówienia przez Użytkownika spośród opcji określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje formę płatności za towary nabyte przez Kupującego za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie, tj. Przy wykorzystaniu usługi Przelewy24.

3. Użytkownik dokonuje zakupu według cen obowiązujących w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Użytkownik dokonuje zakupu według wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy zależy od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, szczególnie w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Nie dotyczy to zamówień  będących w trakcie realizacji, tj. gdy Umowa sprzedaży została już zawarta zgodnie z postanowieniami punktów sekcji IV. Regulaminu, a w przypadku płatności przelewem za towar nabyty w Sklepie przez Kupującego, Sprzedawca zaksięgował już na rachunku bankowym cenę sprzedaży towaru w pełnej wysokości.

COOKIES © BM 2023, Made with  by PAR HOUSE Agency